Komisje » Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna


Zakres kompetencji:


Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.


W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.


Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez rade gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 14:01:21, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
 

 

1

 

Robert Bienias  - Przewodniczący

 

2

 

Zdzisław Janowski - Z - ca Przewodniczącego

 

3

 

Marek Kościowski  -  członek

 

4

 

Dariusz Grotek – członek

 

5

 

Wiesław Soból – członek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 14:03:04, wprowadzający:Wojciech Wrzecion