Zastępca Wójta » Zadania i kompetencje

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 

Zastępca Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki działania oraz ustala  organizację pracy Urzędu,

1)      zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności,

2)      organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,

3)      opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu i opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy,

4)      nadzorowanie czasu pracy pracowników urzędu,

5)      dbanie o wygląd budynku i jego otoczenie,

6)      nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

7)      koordynacja i organizacja spraw związanych z przeprowadzeniem referendów, wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu, wyborów samorządowych,

8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt i regulaminów,

9)      zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu dokumentów oraz terminowego załatwiania spraw obywateli,

10)  realizacja spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w tym pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

11)  nadzór nad bieżącymi naprawami budynku Urzędu Gminy,

12)  podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyłączeniem czynności ustawowo przewidzianych dla innych organów.

2. W ramach podziału pracy w Urzędzie, Zastępca Wójta  nadzoruje bezpośrednio pracę :

1)      Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami,

2)      Samodzielne stanowisko ds. świetlicy gminnej,

3)      Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy,

4)      Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

5)      Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.