Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja XV » Porządek obrad


Przytyk 20 grudzień 2011r.


 


RG. 0002.15.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                              Radny Gminy


 


.....................................................................


 


Zawiadamiam, że piętnasta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu


29 grudnia 2011r.(czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy ul. Zachęta 57.


 


 


PROJEKT  PORZĄDKU OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia: 18 listopada 2011 r., 2 grudnia 2011r.,


      16 grudnia 2011r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5.   Zapytania i interpelacje.


6.  Przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk


      na lata 2012 – 2017.


7.  Przedłożenie uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem.


8.    Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Rewizyjnej.


9.  Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.


10. Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Rozwoju i Finansów.


11.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Finansów z wykonania


    inwestycji pod względem pozyskiwanych środków.


12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Finansów z wykonania budżetu gminy za III kwartał.


13.  Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu     w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017


14.  Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012.


15.  Dyskusja


16. Podjęcie uchwały Nr XV.76.2011Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r


         .w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017


17.  Podjęcie uchwały Nr XV.77.2011Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r.


       w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012.


   18. Zamknięcie sesji.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-21 10:55:48, wprowadzający: Monika Marasek