Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja IX » Porządek obrad


RG. 0002.9.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                              Radny Gminy


 


.....................................................................


 


Zawiadamiam, że dziewiąta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu


27 czerwca 2011r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57.


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 maja 2011r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5.   Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010.


6.      Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytyk sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.


7.      Przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2010.


8.      Zapoznanie z wnioskiem i z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytyk za rok 2010.


9.      Zapoznanie z uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytyk w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2010r.


10.  Dyskusja


11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta


      z wykonania budżetu za 2010r. i sprawozdania finansowego.


12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.


13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy w Przytyku


      z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy


      Przytyk  na lata 2011-2016.


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11


      z dnia 3 lutego 2011r roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011rok.


15.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2011r. kredytu długoterminowego.


   16. Podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie   działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


   17. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole    Publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.


   18.Podjecie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Jednostki Budżetowej w Przytyku oraz wyrażenia zgody


         na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


   19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych..


   20. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Finansów protokołu


        z analizy wykonania budżetu Gminy za 1 kwartał 2011r.


   21. Przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z  kontroli          targowicy.


   22. Interpelacje i zapytania.


   23. Zamknięcie sesji.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 11:33:12, wprowadzający: Mariusz Wikaliński