Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja VIII » Porządek obrad


  Przytyk 18 maja  2011r.


 


RG. 0002.8.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                              Radny Gminy


 


.....................................................................


 


Zawiadamiam, że ósma sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu


26 maja 2011r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57.


 


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 05 maja 2011r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


       za 2010r.


6.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr VIII.36.2011 z dnia 26 maja 2011r


w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania               urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przytyk


7.   Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr VIII.37.2011 z dnia 26 maja 2011r


      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


8.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr VIII.38.2011 z dnia 26 maja 2011r


         w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.


9.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr VIII.39.2011 z dnia 26 maja 2011r


w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011         roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk


na lata 2011-2016.


 


 


 


 


 


10.   Podjęcie uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr VIII.40.2011 z dnia 26 maja 2011r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.


 


  11.  Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej


          z  realizacji budżetu za 2010r.


  12.  Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej


         ze spotkań  z Organizacjami i Stowarzyszeniami Pożytku Publicznego działającym


        na    terenie Gminy  wraz z oceną bazy sportowej i turystycznej.


  13.  Zapytania i interpelacje radnych


  14.  Zamknięcie sesji.


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-19 13:15:50, wprowadzający: Mariusz Wikaliński