Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja VI » Porządek obrad


 

  Przytyk 17 marca 2011r.


 


RG. 0002.6.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                                                                            Radny Gminy


 


Zawiadamiam, że szósta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 24 marca 2011r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57.


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


1.      Otwarcie sesji.


2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 03 marca 2011 r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 


5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.


6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/11/11      z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata


      2011-2016.


7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11      z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.


8.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


9.      Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.


10.  Zapytania i interpelacje radnych.


11.   Zamknięcie sesji.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 10:28:18, wprowadzający: Mariusz Wikaliński