Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja V » Porządek obrad


  Przytyk 23 lutego 2011r.


 


RG. 0002.5.2011


                                                                                PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                             Radny Gminy


 


Zawiadamiam, że piąta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 3 marca 2011r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 03 lutego 2011 r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 


5.      Informacja Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Fizycznej dotycząca analizy  i oceny z przeprowadzonej wizytacji w jednostkach kulturalnych i oświatowych.


6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę       i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres     od dnia 01.04.2011r do 31.03.2012r.


7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zamianę nieruchomości.


8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego.


9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego   na realizację zadania publicznego.


10.  Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego         w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów             i wynagrodzeń za inkaso.


11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


12.  Zapoznanie z wnioskiem pokontrolnym  z Regionalnej Izby Obrachunkowej                 w Warszawie z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w dniach od 22 września 2010 r. do 31 grudnia 2010r.


13.  Zapytania i interpelacje radnych.


14.   Zamknięcie sesji.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 13:16:56, wprowadzający: Mariusz Wikaliński