Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja IV » Porządek obrad


 

  Przytyk 26 luty 2011r.


 


RG. 0052/4/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                                                                            Radny Gminy


 


Zawiadamiam, że czwarta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 3 lutego2011r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji.


2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 grudnia 2010 r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 


5.      Wniosek mieszkańców wsi Stefanów


6.      Dyskusja


7.      Przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk


     na lata 2011 - 2016


8.      Przedłożenie uchwały budżetowej na rok 2011  wraz z uzasadnieniem.


9.      Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy


10.  Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.


11.  Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Rozwoju i Finansów.


12.  Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu     w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016


13.  Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2011.


14.  Dyskusja


15.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016


16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.


17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale proceduralnej.


18.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej.


19.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2011 Komisji Rozwoju i Finansów


20.  Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2011 Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej


21.  Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku za rok 2010.


22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania          członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


23.  Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2010 r.


24.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok.


25.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.


26.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Gmin ,,Radomka”


27.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/105/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. Rady Gminy w Przytyku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia ,,Razem dla Radomski” z siedzibą w Radomiu.


28.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


   29. Zapytania i interpelacje radnych.


   30. Zamknięcie sesji.


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-27 12:42:10, wprowadzający: Mariusz Wikaliński