Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja II » Porządek obrad


 


Przytyk 8 grudnia 2010r.


 


RG. 0052/2/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                               ............................................................                                                                                                             Sołtys wsi .........................................................................


 


Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję drugą sesję Rady Gminy w Przytyku, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57


                       


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji


2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


3.      Wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór na Wójta Gminy w Przytyku


4.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta


5.      Projekt uchwały w sprawie uposażenia dla Wójta


6.      Projekt uchwały w sprawie wysokości diet oraz formy ich wypłat (ryczałt, diety) dla


- przewodniczącego rady,


- wiceprzewodniczących rady,


- radnych,


- przewodniczących komisji, ich zastępców i członków


   7. Zapytania i interpelacje radnych.


  8. Zakończenie sesji


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-08 14:52:30 Informację zaktualizowano 2010-12-08 14:53:58, wprowadzający:Mariusz Wikaliński