Sesje Rady Gminy - kadencja 2010 - 2014 » Sesja I » Porządek obrad


 

  Przytyk  26. 11. 2010r.


 


RG. 0052/1/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                             Radny Rady Gminy w Przytyku 


 


Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję pierwszą sesję Rady Gminy w Przytyku, która odbędzie się w dniu 02 grudnia 2010r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Zachęta 57


                        


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD  SESJI


 


1.      Otwarcie sesji


2.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych


3.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy


4.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy


a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady gminy


b)      przeprowadzenie tajnego głosowania


c)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór


5.      Przejecie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora


6.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy


7.      Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy


a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady gminy


b)      przeprowadzenie tajnego głosowania


c)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór


  8. Zakończenie sesji


 


 


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 10:55:35, wprowadzający: Mariusz Wikaliński