Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXVIII » Porządek obrad


 

    Przytyk 08.02.2010.


 


RG. 0052/40/2010


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                             Radny Rady Gminy


 


Zawiadamiam, że dwudziesta ósma sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się


w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


                           


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie między sesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.


5.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażania      zgody na przystąpienie Gminy Przytyk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Radomka”


6.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego


7.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego


8.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych


9.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok


10.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytyk za 2009r.


11.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2009r


12.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010r.


13.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.


14.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na 2010r.


15.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury fizycznej na 2010r.


16.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 


17.  Zapytania i interpelacje radnych


18.  Zamknięcie sesji

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-10 12:53:07, wprowadzający: Mariusz Wikaliński