Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XXVII » Porządek obrad


  Przytyk 18. 12.2009 r. 

 


RG. 0052/36/09


                                                                                 PAN( i )


                                                                                ............................................................                                                                                                            Radny  Powiatowy


Zawiadamiam, że dwudziesta siódma sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się


w dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


                           


                             PROJEKT  PORZĄDKU  OBRAD SESJI


1.      Otwarcie.


2.      Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 12 listopada 2009r.


3.      Informacja o działaniu Wójta w okresie między sesyjnym.


4.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.


5.      Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


6.      Przedłożenie projektu uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z uzasadnieniem.


7.      Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.         


8.      Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.


9.      Przedłożenie opinii o projekcie budżetu Komisji Rozwoju i Finansów.


10.  Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.


11.  Dyskusja


12.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.


13.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku


14.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/08 z dnia 18.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006 – 2013.


15.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009


16.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w statucie Związku Gmin „Radomka”.


 


17.  Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.


18.  Podjęcie uchwały w sprawie organizacji przetargu.


19.  Zapytania i interpelacje radnych.


20.  Zamknięcie sesji


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-21 13:30:59, wprowadzający: Monika Marasek