Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja XX » Porządek obrad


 

PORZĄDEK  OBRAD SESJI


1. Otwarcie.


2. Przyjęcie protokołu z sesji, które odbyła się w dniu 18 grudnia 2008r.


3. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.


4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.


5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia Regulaminu i zasad współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej - ,,Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Przytyk na lata 2009-2013


7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie kontynuacji, przez Gminę Przytyk w 2009 r. realizacji projektu systemowego pt.,, Szansa na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008


9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009


10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Domaniów na lata 2008-2013”


11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2009


12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska w Przytyku (Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dn. 25 kwietnia 2007 w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu Targowiska w Przytyku”)


13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.


14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych.


15. Informacja z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Przytyk za okres 01.01.2006 -31.12.2008


16. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej z Klubu Porozumienia Prawicy


17. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej


18. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów


19. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie: planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury fizycznej


20. Zapytania i interpelacje radnych.


21. Zamknięcie sesji


 

 Sesja XX - 20 luty 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-02-17 12:54:05 Informację zaktualizowano 2009-02-17 13:13:35, wprowadzający:Marcin Kośla