Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja IV » Porządek obrad


Rada Gminy w Przytyku


RG. 0052/4/07


Przytyk 02.02.2007


 


PAN( i)


Zawiadamiam, że czwarta sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 12 luty 2007 roku o godz. 10°° - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


PROJEKT PORZĄDKU OBRAD


1.   Otwarcie.


2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


3.   Informacja o działaniu Wójta w okresie międzysesyjnym.


4.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5.   Zapoznanie z uchwałą Nr 11/K/07 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2007r.


6.   Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w rok 2007.


7.   Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.


8.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy gminy Przytyk na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.


9.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska w Przytyku.


10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad kontroli gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej: w Przytyku i we Wrzeszczowie.


11. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego.


13. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2006r.


14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r.


15. Zapytania i interpelacje radnych.


Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Prasek

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 14:04:37, wprowadzający: Monika Marasek