Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja III » Porządek obrad


Rada Gminy w Przytyku


Przytyk 18.12.2006


 


RG. 0052/3/06


PAN( i)


Zawiadamiam, że trzecia sesja Rady Gminy w Przytyku odbędzie się w dniu 28grudnia 2006 roku o godz. l 000tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


PROJEKT PORZĄDKU OBRAD


l .   Otwarcie.


2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


3.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Przytyk


4.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


5.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania KomisjiRozwoju i Finansów.


6.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania KomisjiEdukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.


7.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Gmin „Radomka"


8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Rady Gminy.


9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.


10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do


podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej wDomaniowie.


13. Przedłożenie projektu budżetu gminy na rok 2007


14. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu dotyczącej projektu budżetu gminy na rok 2007


15. Dyskusja


16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007


17. Zapytania i interpelacje radnych.


 


 Przewodniczący Rady Gminy 


Wojciech Prasek

 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 14:02:17 Informację zaktualizowano 2007-03-01 14:14:01, wprowadzający:Monika Marasek