Sesje Rady Gminy - kadencja 2006 - 2010 » Sesja I » Porządek obrad


Rada Gminy w Przytyku


RG. 0052/1/06


Przytyk 21.11.2006


 


Pan (i)


Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z pozn. zm.) zwołuję I sesję Rady Gminy w Przytyku w dniu 25 listopada 2006r. (sobota) o godzinie 10°° w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w przytyku ul. Zachęta 57


PROJEKT PORZĄDEKU OBRAD


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad


2. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór radnych Rady Gminy w Przytyku


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych


4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy


5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy


a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy


b) przeprowadzenie tajnego głosowania


c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór


6. Przejecie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora


7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzania wyborów WiceprzewodniczącychRady


8. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy


a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy


b) przeprowadzenie tajnego głosowania


c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór


9. Zakończenie sesji


PRZEWODNICZĄCY


Rady Gminy


Kazimierz Jurkowski


 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 13:58:32, wprowadzający: Monika Marasek