Wybory i Referenda » Wybory do Sejmu RP i Senatu RP » 2011


 

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 11:28:51 Informację zaktualizowano 2011-08-31 11:29:33, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 


Dz.U.11.162.978


POSTANOWIENIE


PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


z dnia 4 sierpnia 2011 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


(Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2011 r.)


Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:


§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.


§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.


§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 


                                        (-) Bronisław Komorowski


______


1)     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


*)      Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11 (Dz. U. Nr 149, poz. 889).


 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 16:04:25 Informację zaktualizowano 2011-08-17 08:28:35, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 

ZAŁĄCZNIK  

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

 

Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 20sierpnia2011 r.

  

-

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 

-

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

 

-

przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 22sierpnia2011 r.

-

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 30sierpnia2011 r.

do godz. 2400

-

zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 4września2011 r.

-

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 9 września2011 r.

 

-

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-

zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 16 września2011 r.

-

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 18 września2011 r.

   

-

powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

-

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;

-

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a;

-

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 18 września2011 r.

do dnia 25 września2011 r.

-

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 24 września2011 r.

do dnia 7 października2011 r.

do godz. 2400

-

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 września2011 r.

-

zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 25 września2011 r.

 

-

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;

-

zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 29 września2011 r.

 

-

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

-

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4października2011 r.

 

-

składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;

-

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 6 października2011 r.

 

-

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

-

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 7 października2011 r.

o godz. 2400

-

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 października2011 r.

godz. 700-2100

-

głosowanie

 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 08:29:41 Informację zaktualizowano 2011-08-17 08:33:14, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 
 o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Reczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 16:21:27 Informację zaktualizowano 2011-08-17 08:28:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk 
 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 16:21:44 Informację zaktualizowano 2011-08-17 08:29:13, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW 
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW
 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-31 11:20:25 Informację zaktualizowano 2011-08-31 11:21:14, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu Rz.P. w
dniu 9 października 2011r. dla wyborców
niepełnosprawnych. 
 Informacje o wyborach do Sejmu i Senatu Rz.P. w dniu 9 października 2011r. dla wyborców niepełnosprawnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 08:57:45 Informację zaktualizowano 2011-09-15 11:59:16, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Głosowanie przez pełnomocnika 
 Głosowanie przez pełnomocnika
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 08:59:47 Informację zaktualizowano 2011-09-02 09:30:16, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 09:02:01 Informację zaktualizowano 2011-09-05 09:10:05, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 09:09:42, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zawiadomienie 
 Zawiadominie
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 11:15:08, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców 
 Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 11:18:00 Informację zaktualizowano 2011-09-05 11:18:31, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk 
 Podaję do wiadomości numery i granice obwodów do głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 13:36:04, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
 
 Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 13:13:21 Informację zaktualizowano 2011-09-20 16:32:17, wprowadzający:Mariusz Wikaliński