Wybory i Referenda » Wybory Ławników » 2015


INFORMACJA

 

z dnia 15 czerwca 2015r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sadów powszechnych na kadencję          

 od 2016r. do 2019r.

 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że przystępuje się do wyboru:

1)      do Sądu Okręgowego w Radomiu:

a)      2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego;

2)      do Sądu Rejonowego w Radomiu:

a)      2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego,

b)      1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

- na kadencję od 2016r do 2019r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2015.133 ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie  sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radom Gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  ( Dz.U.121.639 )

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Nie przekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia, które wpłyną  do Rady Gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- jest nieskazitelnego charakteru;

- ukończył 30 lat;

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu  kandydowania, co najmniej od roku;

- nie przekroczył 70 lat;

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane  ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,                               

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

 

Ławnikiem można być tylko w jednym sadzie.

 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ RADZIE GMINY:

 

- prezesi właściwych sadów;

-stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

-co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

  1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3.  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( j.t. Dz.U. 2015.581 ze.zm.), stwierdzające brak przeciwskazań   do wykonania funkcji ławnika;
  5. Dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i  rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Gminy Przytyk będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Przytyk przy ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk  w:

- pokoju  24 - I piętro,

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek – piątek  godz. od 7:30 do 15:30

 

Informacje związane z wyborami ławników

udzielane są pod numerem tel.: (48) 618-00-95

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowanej ze stron  internetowych:

  1. Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl

               (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/)

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przytyk www.bip.przytyk.pl

 

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                              /-/ Dariusz Wołczyński

 

 

Karta zgłoszenia na ławnika

 

Oświadczenie składane przez kandydatów

 

Lista osób udzielających kandydatowi