Wybory i Referenda » Wybory Prezydenta RP » 2010


POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547 i Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                            

 

 

                                                                                                MARSZAŁEK SEJMU

                                                                                            (-) Bronisław Komorowski

Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 z dnia 21 kwietnia 2010 r.

(poz. ...)

KALENDARZ WYBORCZY

DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

     

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

                                   1

2

do dnia 26 kwietnia 2010 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 6 maja 2010 r.

-  powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 6 maja 2010 r. do godz. 2400

- zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania

do dnia 16 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do dnia 21 maja 2010 r.

- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 28 maja 2010 r. 

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 30 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 maja 2010 r.

do dnia 6 czerwca 2010 r. 

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 31 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

od dnia 5 czerwca 2010 r.

do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 6 czerwca 2010 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 10 czerwca 2010 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 15 czerwca 2010 r.

-  składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do dnia 17 czerwca 2010 r.

 

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 czerwca 2010 r. 
godz. 600-2000  

- głosowanie

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 11:18:18 Informację zaktualizowano 2010-05-13 11:33:53, wprowadzający:Monika Marasek
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

z dnia 05 maja 2010 roku

 

 

            Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47 poz. 544                 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu Gminy nr 88/98 z dnia 04 września 1998 roku i uchwały nr XXVI/128/2001r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zmiany w obwodzie glosowania podaję do wiadomości numery i granice obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Przytyk oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1.

Sołectwo: Przytyk, Stefanów, Podgajek, Słowików, Żerdź, Studzienice, Maksymilianów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku

 

2.

Sołectwo: Krzyszkowice, Młódnice, Oblas

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku

 

3.

Sołectwo: Kaszewska Wola, Sukowska Wola, Suków

Remiza OSP Suków, lokal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

4.

Sołectwo: Goszczewice, Wrzos, Jabłonna, Domaniów, Wólka Domaniowska, Ostrołęka, Posada, Potkanna

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie

 

5.

Sołectwo: Dęba, Glinice, Wrzeszczów, Wola Wrzeszczowska, Wygnanów

Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie

 

 

 

          Glosowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się                     w dniu 20 czerwca 2010r. w wyżej wymienionych lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w godzinach od 6ºº do 20ºº.

 

                                                                                              Wójt

 

(-) Stefan Błaszczyk

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-05-13 11:33:04 Informację zaktualizowano 2010-05-17 14:55:01, wprowadzający:Monika Marasek
 

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie rządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-05-17 14:50:25 Informację zaktualizowano 2010-05-17 14:51:57, wprowadzający:Monika Marasek
 

Zarządzenie Wójta Gminy Przytyk w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-06-10 13:44:11 Informację zaktualizowano 2010-06-10 13:52:05, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych - Po wyborze Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Data wprowadzenia informacji 2010-06-15 14:38:58, wprowadzający: Monika Marasek
 

 


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA WYJAŚNIA....


Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż wyborcy w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania mogą być dopisani do spisu wyborców na własny wniosek.

Oznacza to, że głosować w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą:


1) przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,


2) przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali


3) żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.


Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca,najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.


Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 lipca 2010 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 09:48:54 Informację zaktualizowano 2010-06-23 09:49:33, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 

 

 Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ponownego głosowania 4 lipca 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-06-23 11:46:44 Informację zaktualizowano 2010-06-23 11:47:40, wprowadzający:Mariusz Wikaliński