Przewodniczący Rady » Kompetencje

Zadania Przewodniczącego Rady Gminy

 

 

 

1. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.

 

2. W ramach prowadzenia obrad przewodniczący:

 

a) otwiera sesje,

 

b) przewodniczy obradom,

 

 c) zamyka sesje,

 

3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

 

 

Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej  właściwości. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej. Kolejne sesje Rady zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

 

 

Przewodniczący udziela głosu radnym tylko w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń.

 

Przewodniczący udziela głosu w sprawach nie objętych porządkiem obrad jedynie dla  zgłoszenia wniosków formalnych, do których zalicza się:

 

-         przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji,

 

-         głosowanie bez dyskusji,

 

-         stwierdzenie kworum.

 

O wniosku formalnym rozstrzyga Rada po wysłuchaniu wnioskodawcy.

 

 

Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porządku na sali oraz podejmuje niezbędne czynności dla przywrócenia tego porządku. Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od  przedmiotu obrad, przywołaniem radnego „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” przewodniczący odbiera radnemu głos. Przewodniczący ma prawo przywołać radnego „do porządku”, jeżeli zakłóca on porządek obrad. Po dwukrotnym przywołaniu radnego „do porządku” przewodniczący żąda opuszczenia przez radnego sali obrad.