Skarbnik Gminy » Zadania i kompetencje

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu.

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1. opracowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu Gminy,
  2. realizacja budżetu gminy:

a) przygotowywanie dochodów i wydatków budżetowych,

b) realizacja dochodów i wydatków budżetowych,
c) dokonywanie bieżącej analizy i okresowych ocen wykonania budżetu i

d) informowania Wójta o ich wynikach,

e) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,

f) nadzór i kontrola jednostek realizujących budżet, opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu,

          

        3. opracowanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych,

 

        4. udzielanie kontrasygnaty dla czynności prawnych mogących powodować skutki finansowe,

        5. prowadzenie nadzoru rozliczeń z inkasentami,

        6. realizacja ustaw finansowych o podatkach lokalnych i opłacie skarbowej,

 

        7. nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i innymi instytucjami,

 

        8. nadzór nad mieniem komunalnym i jego inwentaryzacja,

 

        9. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,

 

        10. sprawy związane z organizacjami pozarządowymi,

 

        11. prowadzenie spraw i nadzór nad placówkami oświatowymi gminy.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 08:21, wprowadzający: Maciej Fokt