Wójt Gminy » Kompetencje

Do zadań Wójta należy w szczególności :

 1. kierowanie Urzędem jako zakładem pracy,
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 3. prowadzenie polityki kadrowej i podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 4. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach obywateli,
 6. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do podejmowania działań w jego imieniu pracownikom i innym osobom,
 7. składanie w imieniu gminy oświadczeń woli,
 8. wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 9. składanie Radzie sprawozdań i informacji z realizacji uchwał i swojej działalności,
 10. wykonywanie budżetu i gospodarowanie mieniem gminnym,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 12. załatwianie interpelacji i zapytań radnych,
 13. podejmowanie i inicjowanie działań społecznych, gospodarczych na rzecz rozwoju gminy,
 14. pełnienie obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 15. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
 17. Kierowanie i realizacja zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawy oraz inne akty prawa w tym zakresie,
 18. Bezpośredni nadzór pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 19. Bezpośredni nadzór nad sprawami kadrowymi, wojskowymi, bezpieczeństwa informacji ( ABI) oraz pełnomocnikiem informacji niejawnych.

W ramach podziału pracy w Urzędzie, Wójt nadzoruje bezpośrednio pracę:

 1. Zastępcy Wójta,
 2. Sekretarza,
 3. Skarbnika,
 4. Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 5. Obsługi Prawnej ,
 6. Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Kierownika referatu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, rolnictwa, spraw wojskowych, promocji gminy
  i infrastruktury dróg,
 8. Jednostek organizacyjnych.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 10:31, wprowadzający: Maciej Fokt