Referaty » Referat Finansowo - Budżetowy » Zadania i kompetencje


 

Do zadań i kompetencji Referatu Finansowo – Budżetowego (Fn) należy w szczególności:

 

 1. przygotowywania materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz przygotowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. zapewnienie obsługi finansowo- księgowej i kasowej Urzędu,
 3. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 4. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 5. sprawowanie kontroli nad gospodarka finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 7. prowadzenie księgi inwentarzowej,
 8. rozliczanie inwentaryzacji,
 9. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 10. przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych , finansowych, GUS,
 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem, egzekucją podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości gminy,
 14. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT, JPK
 15. prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu,
 16. gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 17. gospodarowanie Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 18. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 19. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Urzędu i jednostek gminnych,
 20. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,
 21. sprzedaż znaczków skarbowych,
 22. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontroli finansowej,
 23. prowadzenie spraw związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 24. prowadzenie spraw związanych z BHP w Urzędzie,
 25. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 26. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 27. sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 28. prowadzenie spraw związanych z ustawą o systemie oświaty gminnych jednostek oświatowych,
 29. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przestrzeganie limitu punkt alkoholowych,
 30. sprawy związane z organizacjami pozarządowymi.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-12 08:35, wprowadzający: Maciej  Fokt