Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. Płac Pracowników Placówek Oświatowych » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska ds. płac pracowników placówek oświatowych należy :

  1. Sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych jednostek;
  2.  potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczenia;
  3. prowadzenie rozliczania składek ZUS wraz z dokumentacją;
  4. obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego
  5. naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługiwanych jednostek;
  6. sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika;
  7. zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS;
  8. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac obsługiwanych jednostek;
  9. naliczanie dodatku jednorazowego dla nauczycieli w obsługiwanych jednostkach oświatowych;