Samodzielne stanowiska » Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska pracy Zastępcy kierownika (USC, EL) należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego,
 2. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 3. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
 6. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnych z kompetencjami i przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 7. wydawanie dowodów tożsamości,
 8. wykonywanie spraw z zakresu obrzędowości świeckiej,
 9. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 10. prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 11. prowadzenie spraw związanych z wyborcami do organów przedstawicielskich.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-18 14:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz